Hoi! Wij zijn Spiegel crossmedia communicatie

Bureau voor: Branding. Communicatie. Activatie.
Wij maken originele communicatie sinds 1988.
Online en offline. In eigen (t)huis.

Kijk mee naar onze resultaten en voel je thuis!

Ontdek meer
35
jaar maken we met plezier communicatie
34.980
originele producten hebben wij al gemaakt
15
communicatiemakers die online & offline waarmaken
491,5
miljoen bereikte mensen met werk voor jou
447
pond snoep hebben we gegeten (met jullie)

Eén aanspreekpunt voor je crossmedia communicatie!

Als fullservice team regelen we alles voor je op het gebied van crossmedia communicatie in eigen (t)huis. Als je voor Spiegel crossmedia communicatie kiest dan krijg je originele kwaliteit en de zekerheid van een betrouwbaar communicatieteam. Sinds 1988 maken communicatieoplossingen voor verschillende merken en branches.

Welke communicatie uitdagingen lossen we op?

Alle! Wij maken communicatieconcepten die werken en vertalen dat door in je huisstijl, campagne, jouw pand en ook het drukwerk. Alles is mogelijk. Wij leveren communicatieresultaat om klanten en collega’s aan jouw merk, producten en diensten te binden.

Onze communicatie waarmakers

  1. Verbazingwekkend communicatiewerk
  2. Origineel werk door professionele communicatiemakers
  3. Wél verrassingen in communicatie, geen financiële in je portemonnee
  4. Fullservice online en offline communicatie: alles in 1 (t)huis geregeld
  5. Meetbare communicatie resultaten

Wat kunnen we voor jouw communicatie betekenen?

Wij maken originele, goed doordachte communicatiemiddelen die jouw echte verhaal waarmaken in alle denkbare communicatiemiddelen. In onze werkwijze brengen wij alles terug naar drie stappen. Dat geeft focus in je merk en wat belangrijk is, geeft duidelijkheid naar je doelgroepen en maakt het beter mogelijk om je beloftes waar te maken.

1. Origineel – Brand Identity

Een sterk merk heeft een eigen identiteit, waarmee je jarenlang zelf vooruit kunt. We werken met de onderstaande pakketten met kwaliteit en hoge snelheid.

A. Verhaal & Concept | B. Huisstijl | C. Binnen Reclame en Buiten Reclame | D. Promotiemiddelen | E Website | F. Digitals|

2. Waarmaken- Brand Boosters

We maken en verspreiden professionele content voor je eigen communicatiekanalen vóór een vast bedrag per maand.

A. Copy | B. Fotografie | C. Representatie | D. Social Media | E. Nieuwsberichten | F. Nieuwsbrief | G. Magazine

3. Resultaatgericht- Brand Campaign

We maken en verspreiden professionele content via betaalde communicatiekanalen en bereiken je doelgroep.

A. Merk Lancering | B. Arbeidsmarkt | C. Product | D. Gebied | E. Open Dagen | F. Guerilla

Productie materialen

Wij kunnen naar wens de productie van (unieke) materialen verzorgen via ons uitgebreide netwerk.

A. Alle Drukwerk | B. Alle Food verpakkingen | C. Alle beletteringen | D. Alle Wanden | E. Beursstands & Activaties | F. I Amsterdam Letters

Losse communicatiediensten

Behoefte aan service voor losse communicatieopdrachten? Ook daarin staan we voor je klaar. Wij hebben een eigen fotostudio, fotograven, copywriters, concept en contentmakers in eigen huis.

Copy | Fotografie | Animatie | Website | Media organisatie | Guerrilla realisatie | Realisatie drukwerk | Social media campagne

Wat mogen wij voor jouw crossmedia communicatie waarmaken?
Kom praten!

Prijzenkast en communicatieprogramma’s

We zijn trotse communicatiemakers met uitgebreide kennis en vaardigheden op het gebied van crossmedia communicatie. We winnen daarmee voor jou op communicatiegebied en voor onze eigen prijzenkast.

Prijzenkast

Red Dot Design Award (verpakking) | Awwward (website nominees) | Award Design beursstand (Maintenance next)

Online skills

WordPress | PHP | NodeJS | HTML5 | CSS3 | jQuery | Google Analytics | SEO

Social media

Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube |TikTok

Oogstrelend design

Illustrator | Indesign | Photoshop | After Effects

Sluiten

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Spiegel reclamestudio B.V. gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Spiegel reclamestudio B.V. een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Spiegel reclamestudio B.V. eerst nadat deze schriftelijk door Spiegel reclamestudio B.V. zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus/reclamestudio’s

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus/reclamestudio’s wenst te verstrekken, dient hij Spiegel reclamestudio B.V. hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus/reclamestudio’s op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau/reclamestudio heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau/reclamestudio dit is geweest.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

Spiegel reclamestudio B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Spiegel reclamestudio B.V. de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Spiegel reclamestudio B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Spiegel reclamestudio B.V. op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Spiegel reclamestudio B.V. namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Spiegel reclamestudio B.V. voor rekening en risico van de opdrachtgever als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Spiegel reclamestudio B.V. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Spiegel reclamestudio B.V. dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door Spiegel reclamestudio B.V. opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Spiegel reclamestudio B.V. is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Spiegel reclamestudio B.V.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Spiegel reclamestudio B.V. te worden meegedeeld.

3 Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

3.1 Rechthebbende

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het portretrecht, het tekeningrecht en het auteursrecht toe aan Spiegel reclamestudio B.V.. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Spiegel reclamestudio B.V. daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, en merk-, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk daar zich niet voor leent, is Spiegel reclamestudio B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Spiegel reclamestudio B.V. in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Spiegel reclamestudio B.V.

De in het kader van de opdracht door Spiegel reclamestudio B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, prototypen, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven te allen tijde eigendom van Spiegel reclamestudio B.V. De opdrachtgever heeft geen recht op afgifte daarvan.

4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Spiegel reclamestudio B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Spiegel reclamestudio B.V. bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Spiegel reclamestudio B.V. niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Spiegel reclamestudio B.V., zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 227,-.

4.3 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Spiegel reclamestudio B.V. veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

4.4 Eigen promotie

Spiegel reclamestudio B.V. heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

5 Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Spiegel reclamestudio B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Spiegel reclamestudio B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde danwel onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Spiegel reclamestudio B.V. gehanteerde honorarium tarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever heeft Spiegel reclamestudio B.V. na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Spiegel reclamestudio B.V. enig recht verliest.

6 Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Spiegel reclamestudio B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Alle door Spiegel reclamestudio B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te lage betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Spiegel reclamestudio B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,-.

6.2 Periodieke betalingen

Spiegel reclamestudio B.V. heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Spiegel reclamestudio B.V. verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, indien en voorzoveel hij die aan Spiegel reclamestudio B.V. heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7 Gebruik en licentie

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt is hij jegens Spiegel reclamestudio B.V. schadeplichtig.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Spiegel reclamestudio B.V.

Indien de overeenkomst door Spiegel reclamestudio B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever jegens Spiegel reclamestudio B.V. schadeplichtig.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten:

a. het per de datum van beëindiging te berekenen honorarium;
b. de gemaakte kosten met betrekking tot de alsdan verrichte werkzaamheden;
c. de kosten voortvloeiend uit de door Spiegel reclamestudio B.V. op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden.

Voorts is de opdrachtgever aan Spiegel reclamestudio B.V. terzake van schadevergoeding verschuldigd 25% van het in totaal bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigde honorarium, voorzoveel enig deel daarvan niet reeds is begrepen in het hiervoor sub a genoemde honorarium.

7.4 Faillissement

Zowel Spiegel reclamestudio B.V. als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij, in welk geval de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 van overeenkomstige toepassing zijn.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Spiegel reclamestudio B.V. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

Spiegel reclamestudio B.V. garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Spiegel reclamestudio B.V. of door Spiegel reclamestudio B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Spiegel reclamestudio B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9 Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

9.1 Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.

9.2 De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

9.3 De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

9.4 De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

9.5 De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

9.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

9.7 De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

9.8 De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid

Spiegel reclamestudio B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

10.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Spiegel reclamestudio B.V., is de aansprakelijkheid van Spiegel reclamestudio B.V. voor schade beperkt tot het bedrag van € 45.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

10.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Spiegel reclamestudio B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Spiegel reclamestudio B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

11 Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Spiegel reclamestudio B.V. gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Plaatsingen in media

De plaatsing van advertenties, radio- en tv commercials of andere reclame dragende boodschappen zijn voor verantwoording van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Kosten van plaatsingen kunnen tot 25% afwijken. Deze dienen door de opdrachtgever te worden voldaan. Fouten in plaatsingen van beeld of tekstuele aard zijn geen grond voor de opdrachtgever om betalingen op te schorten danwel enige korting toe te passen. Het bepaalde in art.6.3 is van overeenkomstige toepassing. Plaatsingen die door de opdrachtgever rechtstreeks met media gecontracteerd zijn vallen buiten de verantwoording van Spiegel reclamestudio B.V. en worden ook in geval van gebreken in materiaal niet door Spiegel reclamestudio B.V. vergoed. Indien er gebreken in het aangeleverde materiaal geconstateerd worden, zal Spiegel reclamestudio B.V. voor vervangend materiaal zorgdragen.

11.4 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.5 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Spiegel reclamestudio B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Spiegel reclamestudio B.V. en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 5011/98.

Spiegel reclamestudio B.V. – Martinetstraat 32 – 5751 KR Deurne
Telefoon 0493-317183 – E-mail info@spiegel.nl – Website www.spiegel.nl
Bankrelatie Rabobank Deurne NL57RABO017.08.35.332 – BTW NL 8142.95.939.B01 – Kamer van Koophandel Eindhoven nummer 17165720